ขอเชิญสาธุชนที่หลายได้ร่วม เป็นเจ้าภาพ เสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้
เจ้าภาพ ห้อง เรียน
ห้องสำนักงาน WBDO ต่าง ๆ ดังนี้
ห้อง 1 ห้อง อังกฤษ สัมมาทิฏฐิ
ห้อง 2 ห้อง. ยุโรป สัมมาสังกัปปะ
ห้อง 3 ห้อง สหรัฐอเมริกา สัมมาวาจา
ห้อง 4 ห้อง นอร์เวย์ กัมมันตะ
ห้อง 5 ห้อง สวิตเซอรแลนด์ อาชีวะ
ห้อง 6 ห้อง โอชีเนีย วายามะ
ห้อง 7 ห้อง อินเดีย เนปาล สติ
ห้อง 8 ห้อง จีน สมาธิ
ห้อง 9 ห้อง นิพพาน

รายการต่างๆดังนี้
- เจ้าภาพหลังคา 75 แผ่น แผ่นละ £75 (ราคานี้ รวม ค่ารื้อกระเบื้องและค่าแรง ในการเปลี่ยน กระเบื้อง)
- เจ้าภาพประตูใหญ่ 6 ประตู ประตูละ £1,500
- เจ้าภาพประตูเล็ก  35 ประตู ประตูละ £1,000
- เจ้าภาพหน้าต่าง  40 บาน บานละ £600
- เจ้าภาพพรม  9 ห้อง ห้องละ £1,000
- เจ้าภาพ Paster Board  300 แผ่น แผ่นละ £10
- เจ้าภาพแผ่นทำความร้อน radiater 30 แผ่น แผ่นละ £90
- เจ้าภาพสีรองพื้น 20 กระป๋อง กระป๋องละ £25
- เจ้าภาพสีทา สีแดงเลือดนก 20 กระป๋อง กระป๋องละ £40
- เจ้าภาพสี สีทองตัด ลาย 20 กระป๋อง £25
- เจ้าภาพหลอดไฟ 30 หลอด หลอดละ £30