Thai

ประมวลภาพการประชุมสัมมนาศาสนสัมพันธ์ ผู้นำศาสนาสากล 
วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

ประมวลภาพการประชุม
 
****************************

ภาพการประชุมสามัญประจำปีพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ณ วัดพุทธปทีป ลอนดอน

วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ 

****************


วัดมหาธาตุ คิงส์บรอมลี่ สหราชอาณาจักร 
โทร  01543472315   มือถือ07766742529