Thai
ppanyasiri  •  Apr 07, 2015

งานสงกรานต์ที่เมืองเคมบริดจ์​

เมืองเคมบริดจ์ มีชาวไทย และชาวพุทธที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก จากสถิติของการสำรวจสัมมโนประชากรครั้งล่าสุดเมือปี ๒๐๑๑ พบว่า เมืองเคมบริดจ์ เมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอื่น ๆ มีประชากรที่นับถือพระพุทธศาสนาในอัตราเฉลี่ยของประชากรมากกว่าเมืองอื่น ๆ ในประเทศอังกฤษ    เมิองเคมบริจด์ เป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลก จึงเหมาะที่จะตั้งศูนย์การศึกษาพระสงฆ์ไทย เมื่อให้มาเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ ทั้งในส่วนการพัฒนาภาษาอังกฤษ และ การเรียนในระดับปริญญาในประเทศอังกฤษ ศูนย์การศึกษาพระสงฆ์ไทยในอังกฤษจึงจะเป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์และพระธรรมทูตไทยในอนาคตที่จะผลิตพระสงฆ์ไทยให้มีความรู้   มีความตื่นตัวในการศึกษา และพัฒนาตัวเอง และศักยภาพขององค์กรสงฆ์ในภาพรวมในอนาคตต่อไป  อนึ่ง เมื่อมีโอกาสเข้าไปใช้ชีวิต เพื่อการเรียนการศึกษาในเมืองที่มีชาวพุทธอยู่เป็นจำนวนมาก จะได้มีโอาสสอนธรรมะ สอนหลักการปฎิบัติให้กับชาวตะวันตก ที่มีความสนใจพระพุทธศาวนาอยู่แล้วให้มีโอกาสเข้ามามีส่วนในการดำรงพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งๆ ขึ้น ไปในโลกตะวันตกนี้
จึงขอเชิญท่านที่เห็นประโยชน์​ในการส่งเสริมการศึกษาพระสงฆ์ ให้แจ้งความจำนง และร่วมกันเผยแผยพระพุทธศาสนาให้เป็นที่แพร่หลาย และเป็นประโยชน์แก่ชาวโกลต่อไป 
Read more
ppanyasiri  •  Apr 06, 2015

แนะนำศูนย์การศึกษา พระสงฆ์ไทยในเคมบริดจ์

วัดมหาธาตุ ซึ่งมีพระปัญญาพุทธิวิเทศ​ เป็นเจ้าอาวาส ได้รับสมัคร สงฆ์ที่มีความรู้ และสนใจที่เผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยมาเรียนต่อที่เมืองเคมบริดจ์  โดยเรียนภาษาอังกฤษ ระดับกลางและระดับสูง  Read more
ppanyasiri  •  Mar 31, 2015

ศูนย์การศึกษาพระสงฆ์ไทยในเมืองเคมบริจด์

วัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร ได้สร้างศูนย์การศึกษาพระสง์ไทยในอังกฤษ เพื่อให้เป็นที่พักของพระธรรมทูตไทย Read more